ටයිප් කරන විද්යුත්-ස්ථිර ඉසිලීම Magneසම්බන්ධ

ඒ නඟන්න අප ලබා දෙන්න
විද්යුත් යාවත්කාලීන ලබා ගන්න