ഒരു ഇലക്ട്രോ-സ്ഥിരമായ ലിഫ്റ്റിങ് മഗ്നെ ടൈപ്പ്ബന്ധിപ്പിക്കുക

നമ്മുടെ സഫലമായിരിക്കുകയാണ്
ഇമെയിൽ അപ്ഡേറ്റുകളും